ނަންބަރު: 2012/16

2012-16 1433 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ އިނާޔަތުގެ ފައިސާ ދޫކުރުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން އުނިކުރި ފައިސާ އަނބުރާ ދިނުން

ތާރީޚް

12 ޖުލައި 2012


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2012/16
  • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 159.7 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް