ނަންބަރު: 2010/13

މުވައްޒަފު ސަލާމުގައިކަން އޮފީހަށް އެންގުމާއި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ފޯމު

ތާރީޚް

07 ޖުލައި 2010


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2010/13
  • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 880.7 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް