ނަންބަރު: 2010/15

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ގަވާއިދު

ތާރީޚް

07 ނޮވެމްބަރ 2010


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2010/15
  • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 355.3 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް