ނަންބަރު: 2010/17

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޙާބާބެހޭ ކަންތައްތަކުގައިވެސް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ޤާނޫނާ ގަވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރުކޮށް ހިތްތެވުމަށް ޙާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް

ތާރީޚް

26 ޑިސެމްބަރ 2010


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2010/17
  • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 457.9 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް