ނަންބަރު: 2011/13

ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން އުމުރުން 55 އަހަރުން މަތީގެ މުވައްޒަފުން މުސްކުޅިކޮށް އިނާޔަތްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ބެހޭ

ތާރީޚް

28 އޭޕްރީލް 2011


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2011/13
  • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 950.3 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް