ނަންބަރު: 188-APD/CIR/2021/2

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުންހޮވުމާއި ގުޅޭ އުޞޫލުތަކާއި، ފޯމުތަކާއި، އެސްއޯޕީތައް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުރުން

ތާރީޚް

03 ޖަނަވަރީ 2021ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް