ނަންބަރު: 188-OD/CIR/2021/15

އޮފިސަރ އަދި ޓެކްނިކަލް ކްލެސިފިކޭޝަންގައި ހުރި ޓެކްނިކަލް ޑެޒިގްނޭޝަންގެ ޖީއެސް 3 ރޭންކުގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

12 ޖަނަވަރީ 2021ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް