ނަންބަރު: 188-AE/CIR/2021/21

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުން އާންމުކޮށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް، ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގައި ހުރިނެތް ގޮތް ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ އޮންލައިން ސަރވޭގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަރުދާހާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

18 ޖަނަވަރީ 2021ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް