ނަންބަރު: 2010/8

ސަރުކާރު އޮފިސްތަކުގައި ހުސްކޮށްހުރި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ލެއްވުމަށް، ކޮންމެ މަޤާމަކަށް ވަކިން، މި ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ހޯދާގޮތަށް އޮތް އޮތުމަށް ނިމުމެއް ގެނައުން

ތާރީޚް

25 މެއި 2010


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2010/8
  • ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 135.8 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް