ނަންބަރު: 2010/5

މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ "ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ" ގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމުގައި ހަމަޖެހިފައި ނޯންނަ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން

ތާރީޚް

05 މެއި 2010


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2010/5
  • ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 47.9 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް