ނަންބަރު: 2009/17

ޤައުމަށް ކުރިމަތިވި އިޤުތިޞާދީ ޚާއްސަ ހާލަތާއި ގުޅިގެން 01 އޮކްޓޯބަރ 2009 ން ފެށިގެން 3 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތަށް ގެނައި ބަދަލު 01 ޖެނުއަރީ 2010 ން ފެށިގެން އިއާދަކުރުން

ތާރީޚް

30 ޑިސެމްބަރ 2009


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2009/17
  • ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 69.1 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް