ނަންބަރު: 2009/12

މަޤާމް ނެތި ވަގުތީ ގޮތުން މުވައްޒަފުން ގެންގުޅޭ ގެންގުޅުމަށް ހުއްޓުމެއް ގެނައުން

ތާރީޚް

21 ޖޫން 2009


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2009/12
  • ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 57 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް