ނަންބަރު: 2009/10

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި، އެ މުވައްޒަފުންނަށް ޢިނާޔަތް ދެވޭ ގޮތް

ތާރީޚް

04 މެއި 2009


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2009/10
  • ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 110.7 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް