ނަންބަރު: 2008/29

އުމުރުން 55 އަހަރު ވުމުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2007 (ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނު) އިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް އިނާޔަތް ދެވޭގޮތް

ތާރީޚް

19 ނޮވެމްބަރ 2008


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2008/29
  • ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 91.5 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް