ނަންބަރު: 2008/27

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ 3 މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތެއްގެ ކޯހެއްގައި ފުލްޓައިމް ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާގޮތަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދުގެ 13 ވަނަ ބައިގެ 26 ވަނަ މާއްދާގައި އޮތުމާއެކު އެކަން އިޞްލާޙު ކުރުން

ތާރީޚް

02 ނޮވެމްބަރ 2008


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2008/27
  • ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 55.8 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް