ނަންބަރު: 2008/26

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ، ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފަކު، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުވުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ތާރީޚް

05 އޮކްޓޯބަރ 2008


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2008/26
  • ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 83.4 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް