ނަންބަރު: 2008/24

ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ޕެންޝަނަށް ގުނާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ ސަބަބުންނާއި، ވަޒީފާ މެދުކެނޑިފައިވާ މުއްދަތު ގުޅައިދިނުމުގެ ސަބަބުން ޕެންޝަން ޙައްޤުވާ މުވައްޒަފުންނަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އެލަވަންސް ދެއްވުން ހުއްޓާ ލެއްވުމުގައި އޮފީސްތަކުން އެއް އުސޫލަކުން ޢަމަލު ކުރެއްވުން

ތާރީޚް

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2008


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2008/24
  • ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 57.1 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް