ނަންބަރު: 2008/23

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމާ ހަމަޔަށް ޖަމާގައި ހުރި އަހަރީ ޗުއްޓީއިން ހިނގަމުންދާ ޗުއްޓީއަހަރުގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭ ދުވަސްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނޭގޮތް

ތާރީޚް

31 ޖުލައި 2008


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2008/23
  • ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 55.8 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް