ނަންބަރު: 2008/22

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008) އަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދޭ ގަވާއިދާއި ބަންދު ދުވަހުގައި މަސައްކަތް ކުރުވުމުގެ އިޞްލާޙު ކުރުން

ތާރީޚް

22 ޖުލައި 2008


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2008/22
  • ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 100.9 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް