ނަންބަރު: 2008/21

ޤާނޫނު ނަންބަރ 2007/5 (ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) ގެ 70 ވަނަ މާއްދާގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެއްވެސް މަޤާމެއް، އިނާޔަތެއް ލިބިދިނުމުގެ ގޮތުން މީހަކަށް ހަމަޖައްސައިދީގެން ނުވާނެކަމާއި އަދި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ނުޖެހޭގޮތަށް ވަޒީފާއެއް ހަމަޖައްސައި ދެވިފައިވާނަމަ އެކަން ހައްލު ކުރުން

ތާރީޚް

14 ޖުލައި 2008


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2008/21
  • ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 65.5 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް