ނަންބަރު: 2008/13

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/2 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމާއެކު އެ ޤާނޫނުގެ 34 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ކުރެވިދާނެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ

ތާރީޚް

08 ޖުލައި 2008


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2008/13
  • ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 48.8 KB

ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް