ނަންބަރު: 2008/17

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/2) އަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން ސިވިލް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތަށް ސަލާން ބުނުމުގެ ޤަވާއިދު އިސްލާޙު ކުރުން

ތާރީޚް

08 ޖުލައި 2008


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2008/17
  • ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 59.1 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް