ނަންބަރު: 2008/18

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/2) އަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން ސިވިލް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތުގައި ހުސްވަގުތު ދިނުން

ތާރީޚް

08 ޖުލައި 2008


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2008/18
  • ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 49.8 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް