ނަންބަރު: 2008/8

ޤާނޫނު ނަމްބަރު 2007/5 (ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) ގެ 76 ވަނަ މާއްދާ އާ ގުޅޭ ގޮތުން ޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ހިމެނޭނެ މުވައްޒަފުން 1 މޭ 2008 ން ފެށިގެން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމާއި " ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާއިދު" އާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ " ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް އަށް ފުރިހަމައަށް އަމަލުކުރަންފެށުން

ތާރީޚް

27 އޭޕްރީލް 2008


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2008/8
  • ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 53.7 KB

ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް