ނަންބަރު: 2021/41

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ހުސްވާ މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަންކުރަން ހުށަހެޅުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން

ތާރީޚް

17 ނޮވެމްބަރ 2021


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 41
  • ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 424.1 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް