ނަންބަރު: 2021/43

ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ސަނަދުތައް ގުޅުވުމަށް ބަލާނެ މިންގަނޑު (އިޞްލާޙު 2) ޢާންމުކުރުން

ތާރީޚް

23 ނޮވެމްބަރ 2021


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް


ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް