ނަންބަރު: 188-ER/CIR/2021/156

މުވައްޒަފުންނަށް އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޤަވައިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖަދުވަލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

12 ޑިސެމްބަރ 2021ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް