ނަންބަރު: 188-ER/CIR/2021/157

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އުމުރުން 55 އަހަރު ވުމުން ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކި ކުރަން ހުށަހަޅާއިރު، އިދާރާއިން ސީދާ ހުށަހަޅާ ގޮތަށް ގަވާއިދު ބަދަލުވުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

12 ޑިސެމްބަރ 2021ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް