ނަންބަރު: 188-PRM/CIR/2021/158

ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ވަގުތީ ސެކްޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

13 ޑިސެމްބަރ 2021ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް