ނަންބަރު: 188-OD/CIR/2021/159

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލުންގެ ފޯނު އެލަވަންސް އާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

29 ޑިސެމްބަރ 2021


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް


ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް