ނަންބަރު: 2021/44

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމާބެހޭ އުޞޫލު 2022 އާންމުކުރުން

ތާރީޚް

30 ޑިސެމްބަރ 2021


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް


ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް