ނަންބަރު: 188-ODRD/CIR/2022/3

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލުންގެ ފޯނު އެލަވަންސް އާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

06 ޖަނަވަރީ 2022


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް


ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް