ނަންބަރު: 2022/2

ވޯޑް މެނޭޖަރުންގެ ޒިންމާ ޙަވާލުކުރުމުގެ އުޞޫލު (އިޞްލާޙު 1) ޢާންމުކުރުން

ތާރީޚް

06 ޖަނަވަރީ 2022


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް


މި ސަރކިއުލާރއާ ގުޅޭ ޕޮލިސީތައް


ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް