ނަންބަރު: 188-PMS/CIR/2022/8

ސިޓީ އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

10 ޖަނަވަރީ 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް