ނަންބަރު: 188-PMS/CIR/2022/7

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހޯދުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

10 ޖަނަވަރީ 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް