ނަންބަރު: 188-CSRD/CIR/2022/15

ސީއެސްވިއުގައިގައި އަދާހަމަނުކޮށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގައި ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

20 ޖަނަވަރީ 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް