ކޮމިޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރ (އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން) މަގާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

ތާރީޚް

16 މެއި 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް