ނަންބަރު: 188-CSRD-IUL/2022/37

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް- މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚް

02 ޖޫން 2022

ސުން ގަޑި

12 ޖޫން 2022 13:00


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

އިޢުލާން
  • ތާރީޚް: 02 ޖޫން 2022
  • pdf / 608.5 KB
މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާ ޒިންމާތައް
  • ތާރީޚް: 02 ޖޫން 2022
  • pdf / 1 MB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް