ނަންބަރު: 188-ODRD-CIR/2022/54

1 މޭ 2022 ގައި ތަންފީޒުކުރެވުނު އައު ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކުގެ މަގާމުތަކަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމާއި، ލޯކަލައިޒޭޝަންގެ ތެރެއިން އައު ޖޮބްމެޓްރިކްސްގެ މަގާމުތަކަށް އިޢުލާނުކުރުމާއި ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

30 ޖޫން 2022


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަކިއުލަރ ނޯޓު
  • ތާރީޚް: 30 ޖޫން 2022
  • pdf / 331.7 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް