ނަންބަރު: 188-PMS/CIR/2022/56

އީ-ޕާރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް ބޭނުންކުރުން ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު، އަލުން ބޭނުންކުރަން ފެށުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

06 ޖުލައި 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް