ނަންބަރު: 188-ACS/CIR/2022/60

ބަލިވެ އިނުމާއި ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީ ނަގާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

07 ޖުލައި 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް