ނަންބަރު: 188-CSRD-IUL/2022/61

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ތާރީޚް

03 އޯގަސްޓް 2022

ސުން ގަޑި

11 އޯގަސްޓް 2022 14:00


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

އިޢުލާން
 • ތާރީޚް: 03 އޯގަސްޓް 2022
 • pdf / 386.3 KB
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންނާއި އެއާ އެއްފެންވަރުގެ މަޤާމްތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އަޢްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު
 • ތާރީޚް: 03 އޯގަސްޓް 2022
 • pdf / 1.6 MB
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް
 • ތާރީޚް: 03 އޯގަސްޓް 2022
 • pdf / 227 KB
ޖަދުވަލު 1 - މަޤާމުގެ ކޮމްޕީޓެންސީތައް
 • ތާރީޚް: 03 އޯގަސްޓް 2022
 • pdf / 226.4 KB
ޖަދުވަލު 2 - މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގެ ކްރައިޓީރިއާގެ ބައިތައް ޓެސްޓުކުރެވޭ ގޮތް
 • ތާރީޚް: 03 އޯގަސްޓް 2022
 • pdf / 209.4 KB
ޖަދުވަލު 4 - ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަދި އެއާ އެއްފެންވަރުގެ މަގާމުތަކުގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
 • ތާރީޚް: 03 އޯގަސްޓް 2022
 • docx / 61.1 KB
ޖަދުވަލު 5 - މުވައްޒަފު އަދާކުރި ވަޒީފާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
 • ތާރީޚް: 03 އޯގަސްޓް 2022
 • docx / 30.3 KB
ޖަދުވަލު 6 - އުވާލާފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކްފޯމް
 • ތާރީޚް: 03 އޯގަސްޓް 2022
 • docx / 25.1 KB
ޖަދުވަލު 8 - އިޤްރާރު
 • ތާރީޚް: 03 އޯގަސްޓް 2022
 • docx / 42.8 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް