ނަންބަރު: 188-ODRD/CIR/2022/70

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލުންނާއި ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންނާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

16 އޯގަސްޓް 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް