ނަންބަރު: 26/2022

"ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ އުޞޫލު 2022 (ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު)" އަދި "ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ އުޞޫލު 2021 (ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު)" ޢާންމުކުރުން

ތާރީޚް

06 ސެޕްޓެމްބަރ 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް