ނަންބަރު: 188-HRS-IUL/2022/75

އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އިންޓަރން

ތާރީޚް

18 ސެޕްޓެމްބަރ 2022


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

އިއުލާން - އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އިންޓަރން
  • ތާރީޚް: 18 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
  • pdf / 279.4 KB
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް
  • ތާރީޚް: 18 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
  • pdf / 279.4 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް