ނަންބަރު: 2021/8

"މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ ފިޔަވަޅު ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމުގައި މުވައްޒަފަށް ލިބޭ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ އުޞޫލު"

ތާރީޚް

05 އޭޕްރީލް 2021


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 8
  • ތާރީޚް: 27 ޖަނަވަރީ 2022
  • pdf / 244.4 KB
އުޞޫލު
  • ތާރީޚް: 27 ޖަނަވަރީ 2022
  • pdf / 1.3 MB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް