ނަންބަރު: 188-CSRD-CIR/2022/77

ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކާއި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް އަސްލާ އެއްގޮތް ކަން ކަށަވަރު ކުރުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް