ނަންބަރު: 188-ACR/CIR/2022/82

ބަލިވެ އިނުމާއި ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީ ނަގާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

09 ނޮވެމްބަރ 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް