ނަންބަރު: 188-PMS/CIR/2022/84

ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމަށް ޓާގެޓް/ޓާސްކު އެޅުން

ތާރީޚް

10 ނޮވެމްބަރ 2022ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް