ނަންބަރު: 188-PMS/CIR/2022/86

ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުމަށް އެ އިދާރާތަކުން ޕީއޭ އޮފިސަރުން (ފޯކަލް ޕޮއިންޓް) ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

16 ނޮވެމްބަރ 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް